Privacy Verklaring/Declaration

Het Plaathuis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om orders af te handelen en naar U te verzenden. Na afhandeling van de geplaatste order worden Uw gegevens na 14 dagen verwijderd uit ons systeem. Het Plaathuis zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren en verwerken van uw order . Door een order te plaatsen, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en verstrekken van uw informatie zoals genoemd in deze Privacy Verklaring.

Artikel 1 – Informatie verzamelen:

Het Plaathuis gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 1. Als u een order plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw order uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Artikel 2. Overdracht Persoonlijke Gegevens:

Het Plaathuis zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verhandelen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Artikel 3 – Beveiliging Persoonlijke Gegevens:

Het Plaathuis neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst,wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Het Plaathuis respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. We only use your data to process orders and send them to you. After processing the placed order, your data will be deleted from our system after 14 days. Het Plaathuis will not provide your personal information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in processing and processing your order. By placing an order, you consent to the collection, use and disclosure of your information as stated in this Privacy Statement.

Article 1 – Collecting information:
Het Plaathuis uses the collected data to provide its customers with the following services: 1. When you place an order, we need your name, e-mail address, delivery address and payment details to execute your order and to inform you of its progress on the keep informed.

Article 2. Transfer of Personal Data:
Het Plaathuis will not sell or trade your personal information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in processing your order.

Article 3 – Security of Personal Data:
Het Plaathuis takes appropriate measures to protect your personal data. We appreciate the trust you place in us and we will therefore handle your data with the utmost care. When you place an order, a secure connection is used. Your data will be protected and treated confidentially at all times.