Algemene Voorwaarden

Terms & Conditions

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

F.G.J. Gnocchi als eenmanszaak handelend onder de naam ‘Het Plaathuis’

hetplaathuis.nl
van de Wervestraat 25
2274VE Voorburg
+31 (0)6-24438724
info@hetplaathuis.nl
KvK-nummer: 68534795
BTW-identificatienummer: NL001470600B32

 Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Afwijkingen daarvan worden door middel van kwaliteitsindicaties expliciet, naar eer en geweten vermeld. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor bezorging van het goed of bij afhaling van het goed.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Article 1 – Definitions

The following definitions apply in these terms and conditions:

Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and / or services to consumers at a distance;
Consumer: the natural person who does not act in the exercise of a profession or business and who enters into a distance contract with the entrepreneur;
Distance agreement: an agreement whereby in the context of a system organized by the entrepreneur for distance selling of products and / or services, until the conclusion of the agreement use is made exclusively of one or more techniques for distance communication;
Technology for distance communication: means that can be used to conclude an agreement, without the consumer and trader being in the same place at the same time;
Cooling-off period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
Right of withdrawal: the possibility for the consumer to cancel the distance agreement within the cooling-off period;
Day: calendar day;
Sustainable data carrier: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally in a way that allows future consultation and unaltered reproduction of the stored information.

Article 2 – Identity of the entrepreneur

F.G.J. Gnocchi acting as a sole trader under the name ‘Het Plaathuis’

hetplaathuis.nl
van de Wervestraat 25
2274VE Voorburg
+31 (0) 6-24438724
info@hetplaathuis.nl
Chamber of Commerce number: 68534795
VAT identification number: NL111086620 B 01

Article 3 – Applicability

These general terms and conditions apply to every offer from the entrepreneur and to every distance contract concluded between the entrepreneur and the consumer.
Before the distance agreement is concluded, the text of these general terms and conditions is made available to the consumer. If this is not reasonably possible, it will be indicated before the distance contract is concluded that the general terms and conditions can be viewed by the entrepreneur and they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.
If the distance contract is concluded electronically, contrary to the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions may be made available to the consumer electronically in such a way that the consumer can can be stored in a simple way on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, it will be indicated before the distance contract is concluded where the general terms and conditions can be read electronically and that they will be sent free of charge electronically or otherwise at the request of the consumer.
In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and in the event of conflicting general terms and conditions the consumer can always invoke the applicable provision that is most favorable to him. is.


Article 4 – The offer

If an offer has a limited duration or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
The offer contains a complete and accurate description of the products and / or services offered. The description is sufficiently detailed to enable a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the products and / or services offered. Deviations from this are explicitly stated in good faith by means of quality indications. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the entrepreneur.
Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to accepting the offer. This concerns in particular:
the price including taxes;
the possible costs of delivery;
the manner in which the agreement will be concluded and which actions are required for this;
whether or not the right of withdrawal is applicable;
the method of payment, delivery or implementation of the agreement;
the period for accepting the offer or the period for which the price is honored;
the level of the rate for distance communication if the costs of using the technique for distance communication are calculated on a basis other than the basic rate;
if the agreement is filed after the conclusion, how the consumer can consult it;
the way in which the consumer can become aware of acts that he does not want before concluding the agreement, as well as the way in which he can rectify these before the agreement is concluded;
the possible languages ​​in which, in addition to Dutch, the agreement can be concluded.

the codes of conduct to which the trader is subject and the way in which the consumer can consult these codes of conduct electronically; and
the minimum duration of the distance agreement in the case of an agreement that involves the continuous or periodic delivery of products or services.

Article 5 – The agreement

The agreement is concluded, subject to the provisions of paragraph 4, at the moment the consumer accepts the offer and meets the corresponding conditions.
If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed, the consumer can terminate the agreement.
If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and he will ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.
The entrepreneur can – within the law – inform himself if the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a sound conclusion of the distance agreement. If on the basis of this investigation the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to the implementation.
The entrepreneur will send the following information with the product or service to the consumer, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium:
the visiting address of the establishment of the entrepreneur where the consumer can go with complaints;
b. the conditions under which and the way in which the consumer can exercise the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
c. the information about existing after-sales service and guarantees;
d. the information included in article 4, paragraph 3 of these terms and conditions, unless the trader has already provided this information to the consumer before the performance of the agreement;
e. the requirements for canceling the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is of indefinite duration.
If the trader has undertaken to deliver a series of products or services, the provision in the previous paragraph applies only to the first delivery.


Article 6 – Right of withdrawal

When purchasing products, the consumer has the option to terminate the agreement without giving any reason during seven working days. This period starts on the day after receipt of the product by or on behalf of the consumer.
During this period the consumer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he exercises his right of withdrawal, he will return the product with all accessories supplied and – if reasonably possible – in the original condition and packaging to the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.


Article 7 – Costs in case of withdrawal

If the consumer makes use of his right of withdrawal, the costs of return are for his account.
If the consumer has paid an amount, the entrepreneur will refund this amount as soon as possible, but no later than 30 days after the return or cancellation.

Article 8 – The price

During the validity period stated in the offer, the prices of the products and / or services offered are not increased, except for price changes as a result of changes in VAT rates.
The prices stated in the range of products or services include VAT.


Article 9 – Conformity and Warranty

The entrepreneur guarantees that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and / or usability and the legal provisions existing on the date of the conclusion of the agreement and / or government regulations.
A scheme offered by the entrepreneur, manufacturer or importer as a guarantee does not affect the rights and claims that the consumer can assert with regard to a shortcoming in the fulfillment of the obligations of the entrepreneur towards the entrepreneur on the basis of the law and / or or the distance agreement.


Article 10 – Delivery and implementation

The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
The place of delivery is the address that the consumer has made known to the company.
Taking into account that which is stated in article 4 of these general terms and conditions, the company will execute accepted orders with due speed but at the latest within 7 days unless a longer delivery period has been agreed. If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than one week after he has placed the order. In that case the consumer has the right to terminate the agreement without costs.
In the event of termination in accordance with the previous paragraph, the entrepreneur will refund the amount that the consumer has paid as soon as possible, but no later than 30 days after termination.
The risk of damage and / or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer, unless explicitly agreed otherwise.


Article 11 – Payment

Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer must be paid for delivery of the good or upon collection of the good.
The consumer has the duty to immediately report inaccuracies in payment data provided or specified to the entrepreneur.
In the event of non-payment on the part of the consumer, the entrepreneur has the right, subject to legal restrictions, to charge the consumer reasonable costs incurred in advance.


Article 12 – Complaints

Complaints about the implementation of the agreement must be submitted promptly, fully and clearly described to the entrepreneur, after the consumer has found the defects.
Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 7 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will respond within a period of 7 days with a message of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.