‘Het Plaathuis’ is de online platenwinkel bij uitstek

om uw favoriete 45-toeren hebbesingletjes (7” vinyl), cd’s en méér te vinden.

En… zo niet? Dan gaan wij gratis en vrijblijvend voor u zoeken!

 

Onze winkel

Hartelijk welkom in onze virtuele platenzaak waar nostalgie hoogtij viert.

Kijk rustig rond. Kopje koffie erbij? 😉

Er is voor elk wat wils. En nooit zult u prijzen aantreffen die niet in overeenstemming zijn met de staat waarin schijf & hoesje verkeren en/of de zeldzaamheid er van. Alle plaatjes worden zo nodig met liefde opgepoetst en altijd gedraaid, zowel bij binnenkomst als bij verkoop. Niets wat blijft hangen of wat overslaat komt in de winkel terecht, laat staan bij u thuis. Maar mocht u onverhoopt teleurgesteld zijn: Laat het even weten. U heeft bij ‘Het Plaathuis’ 100% geld terug of omruil garantie.

Snuffel gerust & naar hartelust!

Dagelijks worden items toegevoegd uit de enorme collectie voornamelijk 45rpm 7” singles & cd’s. Alles verkeert in prima conditie, tenzij anders vermeld. (Zie de pagina ‘‘Uitleg kwaliteit/conditie-schaal’) En de prijs is altijd conform de marktwaarde en de aangegeven kwaliteit/conditie.

Onze zoekservice

Maar vindt u niet wat u zoekt? Of heeft U een verlanglijst(je)?

Maak gebruik van onze gratis & vrijblijvende zoekservice en we duiken er meteen voor u in! Het kan zo maar zijn dat we in huis hebben waar u (al zo lang?) naar zoekt. En anders gaan wij met alle plezier voor u op zoek. Als dat plaatje ergens te vinden is… gaan wij dat doen.

                                             » Stuur ons uw zoekopdracht

 LEUK! LEUK! LEUK!:

U kunt bij ieder product klikken op de PAARSE namen & titels voor uitgebreide achtergrond informatie, leuke wetenswaardigheden betreffende de artiest, de componist(en) of het liedje!

Even voorstellen:

Het allereerste vinyl dat mij ooit gegrepen heeft, was helaas geen lang leven beschoren. Het zal hooguit mijn 5e verjaardag zijn geweest, waarop ik mijn allereerste plaat kreeg. Van Ome Harry: de lp van The 3 Jacquets met natuurlijk het onvolprezen ‘Autootje’ erop! Helaas bleken de mannen ook in vinyl-vorm voor het ongeluk geboren. Ik weet niet welke tante er met haar welgevormde derrière wreed op is gaan zitten, maar wat ik wel weet is dat ik voorgoed verkocht en verknocht was aan die intrigerende, ronddraaiende zwarte schijf.

Als in de zomer van 1969 ons bovenbuurmeisje dan eindelijk Adamo’s ‘Vous permettez, Monsieur’ en Sjakie Schram’s ‘Glaasje op laat je rijden/Wat zie ik daar, wat zie ik daar? Een krokodil met paardenhaar’ het nakijken geeft met het blauw/groen van ‘In the ghetto’ van ene Elvis Presley, is het hek al aardig van de dam.

Via Radio Veronica volgen al snel Middle of the Road, Les Poppys, The Cats, natuurlijk The Beatles, maar ook Shocking Blue, Gilbert O’Sullivan, The Sweet, The Stones en Slade. O ja, en Mouth & MacNeal (wat was ik verliefd op die Spijker zeg!). En als ik van mijn eerste zuurverdiende krantenwijk-centjes dan eindelijk mijn eerste singletjes bij ‘Disco Zuid’ aan de Jan van der Heydenstraat kan kopen (zoveel mogelijk afgeprijsden natuurlijk, dan had je er méér!), raakt het eerste koffertje snel gevuld.

Het zal u niet verbazen: mijn allereerste echte baan is bij ‘Disco Zuid’! Ik mocht op de Dierenselaan achter de toonbank (betaald) de meisjes imponeren… Dat hielp! 🙂 Ik ben Barbra Streisand nog altijd héél dankbaar voor de latere geboorte van het mooiste meisje aller tijden.

Een lange carrière in de platenindustrie volgt. Maar wat ik ook doe…. mijn hart vergeet nooit hoe het allemaal is begonnen. En dus lijkt de cirkel nu rond. Althans voorlopig virtueel: Zie hier, tada/voila…: De webshop van ‘Het Plaathuis’.

Na eerst heel wat mensen te hebben verblijd met de verkoop van een substantieel deel van mijn privécollectie, kwam als logisch (?) vervolg de lancering van deze site/webshop. Time flies when you’re having fun. Inmiddels alweer ruim 7 jaar zelfstandig ondernemer.

Hoort u de pick-up naald al door de groeven gaan? Uw lievelingsnummer van uw draaitafel afspatten of uit uw jukebox schallen? Ik wel!

Ik wens u veel kijk & luisterplezier. Kom lekker online muziek snuffelen of dien een zoekopdracht in. En wie weet kan Het Plaathuis u voor een eerlijke prijs helpen aan dat ene juweeltje of aan heel véél leuke plaatjes, omdat u net als ik levenslang besmet bent met het vinylvirus!

Met welgemeende muzikale (welkomst)groeten,

Tino Gnocchi – Uw Plaathuismeester

Your (vinyl) wish, is our command! 🙂

 

Het Plaathuis – Find or let us find Singles & CD’s

‘Het Plaathuis’ is the online record store par excellence
to find your favorite 45-rpm (7 ”vinyl), CD’s and more.
And if not? Then we will search for you free of charge and without obligation!

Our store

Welcome to our virtual record store where nostalgia reigns supreme.

Take a look around. Have a cup of coffee? 😉

There is something for everybody. And you will never find prices that are not in accordance with the condition of the disc & cover and / or the rarity of it. All records are cleansed with love if necessary and always played, both upon arrival and upon sale. Nothing that skips or doesn’t spin without problems ends up in the store, let alone in your home. But if you are accidentally disappointed: Let us know. At ‘Het Plaathuis’ you have a 100% money back or exchange guarantee.

Feel free to browse & to your heart’s content!

Items are added daily from the huge collection of mainly 45rpm 7 ”singles & CDs. Everything is in excellent condition, unless stated otherwise. (See page ”Explanation of quality / condition-scale“) And the price is always in accordance with the market value and the indicated quality / condition.

Our search service

If you can’t find what you are looking for, or if you have a wish list…

Make use of our free & no-obligation search service and we will immediately dive into it for you! It may just be that we have what you have been looking for (for so long?). And otherwise we will look for you with pleasure. If that record can be found somewhere … we will do so!

» Send us your search request

FUN! FUN! FUN!

With each product you can click on the PURPLE names & titles for extensive background information, fun facts about the artist(s), the composer(s) or the song!

Introduction:

The very first vinyl that ever caught me, unfortunately, did not last long. It must have been (for) my 5th birthday or so, when I received my very first record. From ‘Uncle’ Harry: the LP of “The 3 Jacquets” with of course the unsurpassed ‘Autootje’ (‘We had an accident with our little car’) on it! Unfortunately, the men were born for misfortune on vinyl also. I do not know which aunt cruelly sat down on it with her well-shaped derriere, but what I do know is that I was forever sold and devoted to that intriguing, spinning black disc.

When, in the summer of 1969, our upstairs neighbor finally got Adamo’s ‘Vous permettez, Monsieur ‘and Sjakie Schram’s ‘Glaasje op! (‘Don’t drink & drive’)/ What do I see there, what do I see there? A crocodile with horsehair’ replaced with the blue / green of’ In the ghetto ‘of a certain Elvis Presley, there’s no more holding me back.

Radio Veronica soon follows: Middle of the Road, Les Poppys, The Cats, of course The Beatles, but also Shocking Blue, Gilbert O’Sullivan, The Sweet, The Stones and Slade. Oh yes, and Mouth & MacNeal (I was so in love with Sjoukje!). And when I could finally afford my first 45’s from ‘Disco Zuid’ on the Jan van der Heydenstreet, from my first hard-earned newspaper district-money (as many discounts as possible, of course, you’d have more!), The first record case was filled quickly.

It will not surprise you: my very first real job was at ‘Disco Zuid’! I was allowed to impress the girls on the Dierenselaan behind the counter (and in the process get paid) … That helped! 🙂 I am still very grateful to Barbra Streisand for the later birth of the most beautiful girl of all time.

A long career in the record industry follows. But whatever I do …. my heart never forgets how it all started. And so the circle now appears te be complete. At least for the time being virtually: See here, tada / voila …: The webshop of ‘Het Plaathuis’.

After first delighting many people with the sale of a substantial part of my private collection, I officially started as an independent entrepreneur. With the launch of this site / webshop 7 years ago, as logical(?) consequence.

Can you hear the pick-up needle going through the grooves already? Splash your favorite number off your turntable or blare it off your jukebox? I can!

I wish you lots of viewing & listening pleasure. Come sniff online for your favorite music or submit a search request. And who knows, for a fair price, we can help you find that one gem or very many nice records, because – like me – you are infected with the vinyl virus for life!

With sincere musical (welcome) greetings,

Tino Gnocchi – Your Plaathuis-keeper

Your (vinyl) wish is our command! 🙂